9 lutego 2017

Obsługa budowy

Oferuję prowadzenie kompleksowego nadzoru geotechnicznego nad wykonywanymi pracami ziemnymi i fundamentowymi. Prowadzone roboty kierowane są przez uprawnionego geologa. Proponuję obsługę geologiczną budów przez cały okres budowy, wraz z wpisami do dzienników budowy.

W ramach nadzorów wykonujemy:

  • odbiory wykopów fundamentowych badanie zagęszczenia gruntu sondą dynamiczną typu DPL
  • badania nośności gruntu metodą VSS oraz płytą dynamiczną
  • sprawdzamy zgodność gruntu oraz jego parametrów z założeniami projektowymi
  • pobieramy próbki do specjalistycznych badań laboratoryjnych
  • sporządzamy raporty oraz protokoły z wykonanych prac

Każdorazowo badanie geotechniczne prowadzone jest przez osobę ze stosownymi uprawnieniami do tego typu prac.